Članstvo v NK PIARC Slovenija je prostovoljno

Člani našega združenja so zelo različni. Glede na to, da gre za nacionalno predstavništvo svetovnega združenja PIARC, je prvi in vodilni član Vlada Republike Slovenije, oziroma v njenem imenu Ministrstvo za infrastrukturo RS in njen organ, odgovoren za upravljanje državnih cest, to je Direkcija RS za infrastrukturo. Število članstva je sicer preko let nekoliko variiralo, zdaj pa se že nekaj časa giblje okrog številke 23. Spodaj so našteta podjetja, organizacije in posamezniki, ki so trenutno včlanjeni v NK PIARC Slovenija:

  • Vlada Republike Slovenije
  • Podjetja
  • Fakultete
  • Inštituti
  • Častni člani
Vlada Republike Slovenije

Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo

Direkcija RS za infrastrukturo je organ v sestavi Ministrstva za infrastrukturo. Izvaja strokovno-tehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo glavnih in regionalnih cest ter dela hitrih cest in naloge, ki se nanašajo na prevoz v tovornem in potniškem cestnem prometu.
Več o Direkciji RS za infrastrukturo >>

Podjetja

CESTEL d.o.o.
Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1992 kot reorganizacija prejšnje zasebne dejavnosti Elektronika Brozovič. Vzdržujemo in umerjamo elektronske tehtnice osnega pritiska, izvajamo meritve osnih pritiskov, skupnih mas in dimenzij tovornih vozil, od leta 2005 pa tudi nadzor izrednih prevozov na področju Republike Slovenije. Smo vodilni, svetovni proizvajalec na področju mostnih sistemov za tehtanje vozil med vožnjo.
Več o CESTELU >>

Cestno podjetje Ptuj, d.d.
Cestno podjetje Ptuj d.d. je gospodarska družba, ki izvaja svojo dejavnost na področju nizkih in visokih gradenj, vzdrževanja cest in cestnih objektov, strojnih in ostalih prevoznih storitev. Dejavnosti izvajamo kvalitetno in prijazno do okolja, brez nepotrebnih tveganj za zaposlene, partnerje, naročnike, uporabnike in okolje.
Več o Cestnem podjetju Ptuj >>

CPK, d.d., družba za vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge poslovne storitve
Podjetje skrbi za vozne razmere na 581 kilometrih državnih in 1025 kilometrih občinskih cest. Območje njihovega dela obsega območja občine Piran, Izole, mestne občine Koper, Hrpelj-Kozine, Divače, Sežane, Komena, Postojne, Pivke in Ilirske Bistrice, kjer povsod izvajajo tudi zimsko službo. Podjetje svojo osnovno dejavnost uspešno širi tudi na področje gradbeništva.
Več o CPK >>

CVP inženiring, gradbeništvo in storitve d.o.o.
Podjetje je mlado, v zasebni lasti, ustanovljeno pred kratkim, leta 2011. Podjetje ima registriranih več dejavnosti s področja gradnje in različnih gradbenih del na cestah.
Več o CVP >>

DARS Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d.
DARS je bil ustanovljen z namenom, da organizira in vodi gradnjo ter obnove avtocest in izvaja finančni inženiring (kot agent države) ter vzdržuje in upravlja z avtocestami (kot koncesionar). DARS trenutno upravlja in vzdržuje skupno 606 km avtocest in hitrih cest in 161 km priključkov nanje ter 27 km počivališč.
Več o DARS >>

DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o.
Je največje inženirsko in svetovalno podjetje v Sloveniji, ki organizira in vodi investicije od ideje do uresničitve; vse odpriprave, projektiranja, gradnje, do vzdrževanja in upravljanja vseh vrst infrastrukturnih objektov.
Več o DRI >>

ELEA iC d.o.o. Projektiranje in svetovanje
Je največji interdisciplinarni ponudnik inženirskih in avtorskih storitev v Sloveniji, odlikuje pa jih iskanje trajnostnih odgovorov na konstrukcijska, bivanjska, transportna, komunikacijska in ekološka vprašanja našega časa.
Več o ELEI >>

Gorenjska gradbena družba d.d.
Poleg gradnje vseh vrst infrastrukturnih objektov, zimskega in letnega vzdrževanja cest, skrbijo še za razvoj, proizvodnjo in prodajo vseh vrst asfaltnih zmesi, vseh betonskih mešanic, ter gramoznih in drobljenih agregatov. Projektirajo in načrtujejo gradbene objekte, izdelujejo kovinske konstrukcije, ukvarjajo se z izdelavo talnih označb, opravijo tudi strojne in prevozne storitve, izvajajo pa tudi preiskave asfaltov, betonov in agregatov ter geomehanske preiskave.
Več o GGD >>

Kolektor Cestno podjetje Nova Gorica, družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.o.o.
Kolektor CPG d.o.o. deluje na štirih glavnih področjih, ki so komplementarna podjetju Kolektor Koling d.o.o.: proizvodnja, gradnja, vzdrževanje in servis. Svojo osnovno dejavnost ob ustanovitvi leta 1962 (izvajanje rednega vzdrževanja in gradnje v omrežju državnih in lokalnih cest na severnem Primorskem) je do danes nadgradila s poslovnimi dejavnostmi izvajanja vseh vrst gradenj, ki jih družba združuje na tehničnem področju in področju marketinga s pomočjo podpore ekonomsko-pravnega področja: enoto nizkih in visokih gradenj, enoto gradbenih materialov, enoto vzdrževanja cest, enoto mehanizacije, kontrolo kvalitete, pripravo dela in projektivo ter geodetsko službo.
Več o Kolektor CPG d.o.o. >>

MEBLO SIGNALIZACIJA Nova Gorica, Prometna signalizacija d.o.o.
Podjetje načrtuje in proizvaja prometno signalizacijo skladno z zahtevami standarda SIST EN 12899:2008, dolgoletno sodelovanje z dobaviteljem odsevnih folij 3M, pa zagotavlja njihovim proizvodom zahtevane odsevne lastnosti skozi vso življenjsko dobo. Nudijo celovito storitev, od načrtovanja, proizvodnje do montaže.
Več o Meblosignalizacija >>

NEKS, družba za inženiring in meritve, d.o.o.
Podjetje ima dolgoletne izkušnje s področja vzdrževanja, varstva cest in izvajanje storitev prometne signalizacije. Z najsodobnejšimi instrumenti Izvajajo kakovostne in verodostojne akreditirane metode preskusov ter pri razvijanju storitev sodelujejo z vrhunskimi domačimi in tujimi podjetji ter strokovnjaki.
Več o NEKS d.o.o.>>

OMEGA CONSULT projektni management, d.o.o., Ljubljana
Je na naročnika orientirano podjetje, ki deluje na področju raziskovalne in svetovalne dejavnosti ter izdelave informacijskih sistemov. V podjetju so združeni strokovnjaki najrazličnejših izobrazbenih struktur, zato je pristop podjetja celovit, obenem pa usmerjen v reševanje konkretnih problemov naročnika.
Več o OMEGA consult >>

Petrič d.o.o.
Cestne varnostne, protihrupne in protivetrne ograje so njihova specialnost, zadnja leta pa izdelujejo tudi težje kovinske konstrukcije, kot so brvi ter mostovi. Sami izdelujejo elemente za cestne ograje in ponujajo tudi drugo opremo, ki je nujno potrebna, da so ceste varne za vse udeležence. V dobro opremljeni kovinarski delavnici so sposobni izdelati tudi druge različne izdelke, nudijo laserski razrez, krivljenje in robotsko varjenje.
Več o Petrič d.o.o.>>

POMGRAD-CESTNO PODJETJE, d.d. Družba za gradnjo in vzdrževanje cest
Podjetje opravlja celo vrsto različnih dejavnosti, med drugim trgovina na debelo z motornimi vozili, lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo, trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi,vzdrževanje motornih vozil, gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov,splošna gradbena dela,cestni tovorni promet, prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje itd.
Več o POMGRAD cestnem podjetju>>

Signaco d.o.o.
Podjetje se ukvarja s proizvodnjo in prodajo prometne signalizacije s ciljem zagotavljanja čim večje prometne varnosti. Eno izmed osnovnih vodil poslovanja je zagotavljanje visoke kakovosti izdelkov, ki bodo vzdržali zahtevne klimatske in druge fizikalne obremenitve v okolju. Njihovi prometni in drugi znaki so skladni z zakonodajnimi zahtevami s področja prometne signalizacije in prometne opreme na javnih cestah. Izdelani so iz korozijsko odpornih kakovostnih in okoljsko sprejemljivih materialov priznanih proizvajalcev.
Več o Signaco d.o.o.>>

Val plastika d.o.o.
Podjetje ima dolgo tradicijo, od 1962. Primarni program podjetja je predelava plastičnih mas s postopkom brizganja in ekstrudiranja. Izdelujejo izdelke namenjene povečanju varnosti v cestnem prometu, kot so: smerne table, cestni smerniki, snežni koli, svetlobni odbojniki,… Največji del proizvodnje predstavljajo cestni smerniki, namenjeni Slovenskemu, Avstrijskemu, Nemškemu, Madžarskemu in v Švicarskemu tržišču. Kvaliteta je podvržena strogim standardom v proizvodnji in je podprta z vsemi potrebnimi certifikati.
Več o Valplastika d.o.o.>>

ZMAS SI d.o.o.
Je mlado, hitro rastoče podjetje, ki se od leta 2008 ukvarja s prometno signalizacijo ter prometno opremo, tako na področju prometnih znakov, kot tudi talnih označb. Ukvarjajo se tudi s turistično obvestilno signalizacijo. Njihove izkušnje in reference dokazujejo, da so pri doseganju in izvrševanju zastavljenih ciljev zelo uspešni. Izvedli so uspešne projekte npr. v občinah Brežice, Krško, Sevnica, Šmarje pri Jelšah itd., v katerih so pripravili in izvedli sisteme vizualnih komunikacij za področje usmerjevalne signalizacije (usmerjevalne lamele) kot del sistema turistično obvestilne signalizacije.
Več o ZMAS SI >>

Fakultete

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo
Fakulteta za arhitekturo velja po splošnem prepričanju za eno boljših srednjevropskih arhitekturnih šol. Njen kvalitetni nivo potrjujejo številni uspešni študenti in diplomanti, ki dosegajo zavidljive rezultate tako doma kot v tujini, prav tako kvaliteten pedagoški kader, ki učinkovito pokriva sodobne vidike arhitekturnega ustvarjanja.
Več o Fakulteti za arhitekturo >>

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Temeljno poslanstvo fakultete je raziskovanje in izobraževanje na področjih gradbeništva, energetike, mehanike, geodezije in vodarstva ter varovanja okolja. Znanstvenoraziskovalno delo fakultete povezuje temeljno, aplikativno in razvojno raziskovalno delo, ki omogoča hiter prenos rezultatov v prakso.
Več o Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo >>

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet Portorož
Fakulteta opravlja znanstveno-raziskovalno in izobraževalno dejavnost pretežno s področja pomorstva in prometa. Delujejo na področjih teorije sistemov, teorije upravljanja in vodenja, eksploatacije prometne infrastrukture, tehnologije in organizacije prometa, transportne logistike, ekonomike in varnosti prometa, idr.
Več o Fakulteti za pomorstvo in promet >>

Inštituti

Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o.
Delujejo na področju gradbeništva, tako v Sloveniji kot tudi v tujini. So sodoben in razvojno naravnan inštitut, ki deluje na področju materialov, konstrukcij v gradbeništvu, bivalnega okolja, gradbene fizike, energije v zgradbah, geotehnike, inženirske geologije in prometnic.
Več o ZRMK >>

Igmat d.d., Inštitut za gradbene materiale
Je največji inštitut v zasebni lasti, registriran za izvajanje preiskav in certificiranje gradbenih materialov v Sloveniji. Zaposlujejo okrog 50 visoko kvalificiranih strokovnjakov z dolgoletnimi izkušnjami. Njihov centralni laboratorij je v Ljubljani z manjšimi laboratoriji pa so prisotni na vseh večjih gradbiščih po državi.
Več o Igmat >>

Zavod za gradbeništvo Slovenije
Je osrednja slovenska inštitucija za gradbeništvo. Neodvisna, neprofitna in nepristranska inštitucija za preskušanje in potrjevanje kakovosti gradbenih proizvodov. Pri raziskovalno -razvojnem delu se ZAG povezuje s številnimi domačimi inštituti in fakultetami ter s podobnimi inštitucijami v tujini.
Več o ZAG >>

Častni člani

g. Anton Šajna
Univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva, v pokoju


Kako se pridružim?

Veseli nas, da razmišljate o pridružitvi NK PIARC Slovenija. Vabljeni ste, da postanete naš član bodisi samostojno (kot fizična oseba) bodisi kolektivno (preko članstva vašega podjetja). Postopek pridružitve je preprost, sledite spodaj opisanim korakom, za kakršnakoli morebitna vprašanja, pojasnila itd. pa smo vam vedno na voljo.

Prvi korak: Informacije o članstvu
Preberite si več o koristih članstva v našem združenju…

Drugi korak: Pristopna izjava
Prenesite si in izpolnite Pristopno izjavo.

Tretji korak: Vzpostavite kontakt z nami
Pošljite nam Pristopno izjavo po pošti ali na elektronski naslov sekretariat@nc-piarc.si.

Kontakt >>